แหล่งรวมความรู้

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม
            คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดย ยีน(Gene) ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้หรือถ่ายทอดไปยังรุ่นลุกหลาน โดยผ่านทางเซลล์สืบพัน ที่เรียกว่า “Sex cell”

องค์ประกอบของเซลล์
DNA   >  ยีน (Gene)   >   โครโมโซม (Chromosome)   >    นิวเคลียส (Nucleus)   >    เซลล์ (Cell)

ความแปรผันทางพันธุกรรม
            คือลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
1.การแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Variation)
   -เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
  -เป็นลักษณะทางคุณภาพ เช่น กรุ๊ปเลือด การถนัดซ้ายขวา ตาสองชั้น ตาชั้นเดียว มีลักยิ้ม ไม่มีลักยิ้ม                       เป็นต้น
   -ถูกควบคุมโดย ยีนน้อยคู่ และสิ่งแวดล้อมมีผลทำให้เกิดลักษณะดังกล่าวเพียงเล็กน้อย
2.การแปรผันแบบต่อเนื่อง
   -เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันไม่ชัดเจน
   -เป็นลักษณะทางปริมาณ เช่น ความสูง น้ำหนัก
   -ถูกควบคุมโดย ยีนมากคู่ และสิ่งแวดล้อมมีผลมากที่จะทำให้เกิดความแปรผันต่อเนื่อง

โครโมโซม 

คือสารพันธุกรรมในร่างกายของมนุษย์ เป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆ เช่น สีตา สีผม ความสูง  และควบคุม  การทำงาน  ของร่างกาย  โดยโครโมโซมจะอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ ในร่างกายของคนปกติทั่วไปแต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมอยู่ทั้งหมด23 คู่ หรือ 46 แท่งโดยครึ่งหนึ่งคือ 23 แท่งเราจะไดhรับมาจากพ่อและอีก 23 แท่งจะได้มาจากแม่ และเราสามารถ ถ่ายทอดโครโมโซมครึ่งหนึ่งไปให้ลูกของเราได้เช่นกันด้วยเหตุนี้เราจึงมีลักษณะเหมือนพ่อกับแม่ส่วนลูกของเราก็จะมีลักษณะเหมือนเราและคู่ครองของเรานั่นเอง

ดูภาพขนาดใหญ่

ยีน(Gene)

 คือ หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ยีนเป็นส่วนของ DNA ที่สามารถควบคุมการแสดงออกได้ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวนยีนแตกต่างกัน เช่น แบคทีเรีย มียีนประมาณ 4,000 ยีน แมลงหวี่ 20,000 ยีน และมนุษย์ประมาณ 30,000 กว่ายีน เป็นต้น จำนวนยีนจึงเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตยีนอยู่บนโครโมโซมที่มีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นยูคาริโอต  และอยู่บน DNA ของสิ่ง มีชีวิต เนื่องจากยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNAซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครโมโซมดังนั้นยีนจึงอยู่บนโครโมโซม

ทอมัส ฮันต์มอร์แกน ได้พบความสัมพันธ์ของกฎและกลไกทางพันธุกรรมและได้ทำการวิจัยที่ระบุว่า ตำแหน่งของยีนนั้นอยู่บนโครโมโซม


ความสัมพันธ์ของยีนและโครโมโซม
     ปีค.ศ.1902 Sutton ละBovery ได้เสนอทฤษฎีโครโมโซม ซึ่งมีใจความ 2 ประการคือ
1.ยีนมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม
2.โครโมโซมเป็นตัวกลางในการนำยีนจากพ่อแม่ไปยังลูกเมื่อมีการสร้างและรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์จากทฤษฎีโครโมโซมนี้ทำให้สามารถอธิบายการทดลองของเมนเดลซึ่งศึกษาการถ่ายทอดลักษณะของถั่วลันเตาและนำเสนอในปี ค.ศ.1865ได้อย่าสมเหตุสมผล


*หมายเหตุ

-ความสัมพันธ์ของยีนและโครโมโซม อ้างอิงมาจาก http://www.phanphit.ac.th/
-โครโมโซมและยีน(Gene) มีบ้างส่วนเพิ่มเติมมาจาก http://www.thaigoodview.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น